Algemene voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u zowel de Algemene Voorwaarden van Susans Ponyranch, zoals vastgesteld op 01-01-2018. Heeft u vragen, dan kunt u altijd mailen naar info@susansponyranch.nl of ons contactformulier invullen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.susansponyranch.nl. Susans Ponyranch is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in alle relaties met haar opdrachtgevers en klanten, die hierna als derden worden aangeduid.

De algemene voorwaarden zijn via onderstaande link te downloaden:

Inhoud:

Deze voorwaarden en regels zijn als volgt samengesteld:

 1. De algemene voorwaarden, die op alle betrekkingen met derden van toepassing zijn.

 2. De aansprakelijkheid

 3. Betalingsvoorwaarden

 4. Klachten

 5. Aanwijzigen en gedragsregels

 6. Dierenwelzijn

 7. Voorwaarden en huisregels van de lessen

 8. Ziekte en opzegging

 9. Pensionstalling

 10. Instructie door derden

 11. Voorwaarden zadelkamer

 12. Loslaten paarden/gebruik van de wei

 13. Voorwaarden en huisregels ponykamp en trektocht

 14. Overige bepalingen

1. DE ALGEMENE VOORWAARDEN:

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Susans Ponyranch worden gesloten met derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrent het verkrijgen van paardrijlessen, het deelnemen aan bosritten en evenementen, voor het stallen van paarden met de mogelijkheid voor bijkomende leveringen van voer en diensten en het bijwonen van ponykampen en trektochten.

b. Indien de derde de, op grond van de overeenkomst door Susans Ponyranch geleverde faciliteiten, door anderen, zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de derde heeft op grond van de overeenkomst, conform deze algemene voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.

c. Bij het aangaan van overeenkomsten met derden worden deze algemene voorwaarden door Susans Ponyranch aan die derden uitgereikt, toegestuurd op digitale wijze of verwezen naar de website waarop deze voorwaarden in te zien zijn. Bij het aangaan van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk door die derden aanvaard en akkoord bevonden door het aangaan van de overeenkomst.

d. Personen die zich anders dan in het kader van een met Susans Ponyranch gesloten overeenkomst ophouden op het terrein van de manege worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden middels publicaties en verwijzingen op prikborden, de website en publicaties en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

e. De reglementen, die zijn opgesteld voor de lessen, huisregels en het leasen zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing.

f. Wijzingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op het mededelingenbord of via de website. De ongeldigheid van één of meer der bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

g. Het is Susans Ponyranch toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klanten worden bekendgemaakt.

2. AANSPRAKELIJKHEID:

a. De derde, die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ponykampen, trektocht of anderszins onder begeleiding van Susans Ponyranch een paard van Susans Ponyranch berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin van het woord, met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en de risico’s, die paardrijden met zich meebrengt en verklaart dat, indien een reactie van het dier, waarop deze overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade, veroorzaakt door een dier, als risicoaansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.

b. Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden/pony’s kunnen slaan, bokken, bijten, steigeren, losbreken, enzovoorts.

c. Over kinderen die bij Susans Ponyranch komen kunnen we met zekerheid zeggen: ze worden er vies! Houd dus rekening met de kleding die u uw kinderen aantrekt. Paarden zijn stoffig en mest geeft vlekken. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor vlekken en dergelijke op kleding en voor schade aan eigendommen.

d. Alle derden waarmee Susans Ponyranch één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Susans Ponyranch en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:

 • Doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Susans Ponyranch en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn de manege en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 • Vrijwaart Susans Ponyranch en medewerkers van aanspraken door derden.

 • Dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen- en/of ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Susans Ponyranch.

 • Is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Susans Ponyranch en voor alle aan derden toegebrachte schade.

 • Geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

3. BETALINGSVOORWAARDEN:

a. Al onze tarieven gelden bij vooruitbetaling.

b. Betalingen vinden plaats middels contante betaling, incasso of bankoverschrijving.

c. Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les van het kwartaal te geschieden. De kwartalen lopen van jan-feb-mrt, apr-mei-jun, jul- aug-sep, okt-nov-dec.

d. Het is mogelijk om één proefles te proberen, deze voldoet u vooraf.

e. Extra uren en buitenritten betaalt u contant vooruit.

f. De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.

g. In geval van niet tijdige betaling zal Susans Ponyranch de lessen staken tot de verschuldigde kosten volledig zijn voldaan.

4. KLACHTEN:

a. Klachten over andere dan veiligheidskwesties dienen bij Susan of de begeleiding van Susans Ponyranch te worden gemeld.

b. Elke klacht zal mondeling worden behandeld en zal zoveel als dat mogelijk is in goed overleg met de klager worden opgelost.

c. Indien u een klacht heeft over het naleven van de veiligheidseisen op de ranch dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of aan de directie. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten.

5. AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELS:

a. Bezoekers van Susans Ponyranch dienen zich bij aankomst op het terrein altijd te melden bij Susan of begeleiding.

b. Derden en bezoekers van Susans Ponyranch:

 • Zorgen ervoor dat hun kinderen, jonger dan 6 jaar, voortdurend onder toezicht staan.

 • Zorgen ervoor dat hun kinderen, ouder dan 6 jaar, zich onder alle omstandigheden houden aan de geldende voorschriften en bepalingen.

 • Blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te worden.

 • Dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen zichzelf en een ander in gevaar te brengen.

 • Dienen bij een calamiteit de directie onmiddellijk te waarschuwen.

 • Dienen aanwijzingen van directie en medewerkers te allen tijde op te volgen.

 • Kan toegang tot Susans Ponyranch worden ontzegd wanneer zij, ondanks een waarschuwing, de regels, de aanwijzingen van de directie of haar vervangers niet opvolgen en/of handelen in strijd met de algemene voorwaarden.

6. DIERENWELZIJN:

a. Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door Susan en de begeleiding.

b. De aanwijzingen omtrent welzijn in de paardenhouderij, zoals verstrekt door de FNRS/KNHS, gelden daarbij als leidraad.

c. Alle aanwijzingen van de directie omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.

7. VOORWAARDEN EN HUISREGELS LESSEN:

a. De lessen geven recht op het aantal lessen, die binnen de betaalde periode vallen. De lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

b. Voor de eerste les dient een lesovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend te worden. Dit geldt ook voor opzeggingen en eventuele wijzigingen in de adresgegevens.

c. Het rijden met een veiligheidscap met kinband is verplicht. Als schoeisel zijn alleen rijlaarzen en (jodphur)schoenen met gladde zool (en correct passende chaps) toegestaan.

d. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Susans Ponyranch van toepassing, deze worden ter hand gesteld bij de eerste betaling of er wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat deze op onze website vermeld staan.

e. Afmelding van lessen dient vóór 17.00 uur de voorgaande dag van de les te geschieden. Te laat afgezegde lessen/ritten zullen worden doorberekend, evenals absentie. Het inhalen van een (op tijd) afgezegde paardrijles dient binnen hetzelfde kwartaal te geschieden en kan eenmalig ingehaald worden binnen datzelfde kwartaal. Voor feestdagen en de zomervakantie en bepaalde evenementen hebben wij een aparte regeling. Het derde kwartaal (juli-aug-sept) is een uitzondering; dan mag er 3x worden ingehaald i.v.m. vakanties.

f. De lessen gaan altijd door. De enige uitzonderingen hierop zijn 1e & 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en de woensdag tijdens en zaterdag na het zomerponykamp en tijdens trektocht. Als de les op een van deze dagen valt, dan kan deze niet worden ingehaald. Bij extreem slecht weer/omstandigheden wordt er een theorieles georganiseerd.

8. ZIEKTE/OPZEGGEN:

Bij langdurige afwezigheid door ongeval of ziekte (langer dan 4 weken) kunnen de lessen worden stopgezet, mits u dit onmiddellijk bij aanvang van de blessure of ziekte aan ons heeft gemeld. Restitutie vindt uitsluitend plaats indien dit tijdig is gemeld en is geldend voor de lessen, die door deze afwezigheid zijn gemist en waarbij de plaats in de les komt te vervallen. Bij doorbetaling blijft de plaats behouden.

Indien u uw lessen wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Indien u geen gebruik maakt van een volledig kwartaalabonnement vervalt het kwartaalvoordeel en worden alle lessen, ook de reeds gebruikte lessen uit het kwartaalabonnement vanaf de ingangsdatum, berekend volgens het tarief voor losse lessen.

9. PENSIONSTALLING:

Inbegrepen in de pensionstalling is:

 • Gebruik van de ranch (enkel in overleg met Susan en tijdens deelname aan een les).

 • Gebruik van de longeer mogelijkheden als er geen manegeles is.

 • Gebruik zadelkamer (in de container)

 • Gebruik poetsplaats

 • Gebruik weides

 • Hooi

 • Voeren en uitmesten

Niet inbegrepen in de pensionstalling is:

 • Deelname aan lessen/ritten/evenementen.

 • Levering ruw- en krachtvoer.

 • Kosten dierenarts/hoefsmid

 • Levering wormkuren.

 • Huur rijbaan bij instructie door derden.

 • Verzorging.

a. Pensionstalling geldt steeds voor een bepaalde tijd, van een maand, met stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode. De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd. Opzegging kan alléén schriftelijk tegen het einde van die bepaalde tijd en met een opzegtermijn van een maand.

b. Bij opzegging van de huur, om welke reden dan ook, volgt geen restitutie van stalhuur.

c. Is uw paard afwezig door bijvoorbeeld opname in een kliniek of vakantie, dan loopt de pensionstalling (en de daarbij behorende betaling) door.

d. Aanwijzingen van Susan en medewerkers dient u altijd op te volgen.

e. U dient er voor te zorgen dat de algemene voorwaarden en het bedrijfs-/stalreglement bekend is en nageleefd wordt door een eventuele bijrijder, die uw paard verzorgt of berijdt. Bijrijden uitsluitend met goedkeuring van Susan.

f. Alle paarden gestald op Susans Ponyranch moeten ingeënt zijn tegen influenza en Westnijlvirus. Deze enting moet elk jaar collectief worden herhaald.

g. U dient ervoor zorg te dragen dat uw paard netjes verzorgd op de ranch/ in de wei staat.

h. Wanneer uw paard ziek is dient u dit onmiddellijk te melden aan Susan, ook als u zelf de dierenarts heeft gewaarschuwd.

i. Bij geconstateerde verschijnselen van koliek, of anderzijds ziekteverschijnselen waar aannemelijk van is dat dit niet zelfstandig opgelost kan worden, door iemand van Susans Ponyranch, wordt de veearts gewaarschuwd. De directe en indirecte hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.

j. Laat de spuit-en poetsplaatsen altijd netjes en opgeruimd achter. Mest, haren en poetsvuil gooit u altijd meteen in de daarvoor bestemde bakken of mestopslag.

k. Bent u de laatste? Sluit de deuren en laat de ranch in goede orde achter.

l. Treft u op het terrein van Susans Ponyranch personen aan van wie u vermoedt dat zij er niets te maken hebben, waarschuw dan Susan.

10. INSTRUCTIE DOOR DERDEN:

a. Instructie door derden is volledig voor eigen risico en uitsluitend toegestaan na goedkeuring door Susan.

b. De instructeur moet gediplomeerd zijn.

c. De huur van de rijbaan dient vooraf afgesproken en/of voldaan te worden.

11. VOORWAARDEN ZADELKAMER:

a. Elke leaser of pensionhouder van de ranch heeft de beschikking over een zadelsteun.

b. Uw eigendommen horen netjes opgeborgen te worden op de daarvoor aangewezen plaats.

c. Alle spullen die niet zijn opgeruimd worden verwijderd.

d. Het is niet toegestaan om losse kasten te plaatsen.

e. Susans Ponyranch is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van in de kasten/zadelkamer bewaarde eigendommen.

12. LOSLATEN VAN DE PAARDEN/GEBRUIK VAN DE WEI:

a. Schade aan omheining en schrikdraad dient u te melden.

b. De paarden mogen niet opgejaagd worden in de weide.

13. VOORWAARDEN EN HUISREGELS PONYKAMP/TREKTOCHT:

a. Waar ponykamp staat, kan ook trektocht gelezen worden.

b. Wanneer u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld retourneert, maakt u tijdig de aanbetaling aan ons over, per bank of contant onder vermelding van de naam van uw kind en het ponykamp, welke het betreft. Bij het aanmeldingsformulier wordt vermeld op welke datum de aanbetaling uiterlijk voldaan dient te zijn. Het resterende deel van het totaalbedrag dient 4 weken vóór aanvang van het betreffende ponykamp betaald te zijn. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het ponykamp krijgt u geen restitutie van de aanbetaling wegens gemaakte reserveringen en -kosten. Bij minder dan 4 weken voor aanvang van het ponykamp, bent u bij annulering het gehele bedrag verschuldigd. Ook bij het vroegtijdig verlaten van het ponykamp, om wat voor reden dan ook (heimwee, ziekte, ongeval, etcetera), volgt geen restitutie van de aanbetaling en het kampgeld. Voor een eventuele annuleringsverzekering gelieve u zich te wenden tot uw assurantietussenpersoon.

c. De leiding van het ponykamp is in handen van Susans Ponyranch.

d. Om een en ander veilig, gezellig en goed te laten verlopen zijn deze huisregels van toepassing tijdens het ponykamp. Mocht je je absoluut niet aan deze regels kunnen of willen houden, ook na herhaald verzoek, dan zijn we helaas genoodzaakt je ouders of verzorgers te bellen en zal je van verdere deelname aan het ruiterkamp uitgesloten worden.

e. We zijn met z’n allen op ponykamp, dus als groep doen we gezellig mee aan alle activiteiten.

f. Je mag het terrein van ponykamp niet verlaten zonder toestemming van een begeleider.

g. Als iemand een eigen pony of paard meebrengt (alleen in overleg met Susan), moet hij/zij ervoor zorgen dat deze is ingeënt tegen influenza. De enting moet minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden voor aanvang van het kamp plaatsvinden. Kijk dit goed na in het enting bewijs. Verder mag het maximaal 4 weken geleden zijn dat de pony of het paard is ontwormd.

h. Laat je eigen spullen niet slingeren. Ruim na gebruik altijd meteen je poetstas, je zweep en je cap op. We zijn niet verantwoordelijk voor het beschadigen, kwijtraken of vergeten van spullen op kamp.

i.Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn.

j. Een ruiter kan vallen en paarden/pony’s kunnen slaan, bokken, bijten, enzovoorts. Voor k. de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk. De omgang met paarden/pony’s is dus voor eigen risico.

l. Door het correct invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder/voogd de deelnemer te hebben verzekerd tegen ongevallen/ziektekosten en W.A.

m. Op deze algemene voorwaarden bestaat voor Susans Ponyranch de mogelijkheid te individualiseren. Indien Susans Ponyranch het noodzakelijk acht, kan er een uitzondering gemaakt worden op individueel niveau, zonder dat deze beslissing precedent is, zal zijn of zal worden, mochten zich in de toekomst mogelijk (op het oog) dezelfde situaties voordoen.

14. OVERIGE BEPALINGEN

Tijdens alle activiteiten die Susans Ponyranch organiseert bestaat de mogelijkheid dat er audio / video opnamen gemaakt zullen worden, deze opnames kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of plaatsing op de website en/of andere doeleinden ten behoeve van Susans Ponyranch. Indien u als ouders/verzorger/voogd hier bezwaar tegen heeft wilt u dit dan melden bij Susans Ponyranch.

Iedereen die deelneemt aan activiteiten/lessen/buitenritten of anderzijds georganiseerde zaken door Susans Ponyranch, zich hiervoor ingeschreven heeft of anderzijds aannemelijk gemaakt kan worden dat er deelgenomen is gaat akkoord met de algemene voorwaarden.